ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉันธะ จันทะเสนา
เจ้าของผลงานร่วม ศักดิ์ชาย นาคนก
คำสำคัญ ผลกระทบของการท่องเที่ยว;คุณภาพชีวิตชาวเกาะ;การรับรู้ของชาวเกาะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตจากการรับรู้ของชาวเกาะห้าแห่ง คือ เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะสมุย และเกาะภูเก็ต พบว่า ผลกระทบการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตชาวเกาะอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเชิงบวกกับสุขภาวะด้านสุขภาวะด้านกายภาพ สุขภาวะด้านชุมชน สุขภาวะด้านอารมณ์ และสุขภาวะด้านสุขภาพและความปลอดภัยตามลำดับ และสุขภาวะด้านชุมชน สุขภาวะด้านอารมณ์ และสุขภาวะด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตชาวเกาะอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/110656/86729
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง