ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภิดา ท้วมมี
เจ้าของผลงานร่วม หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์
คำสำคัญ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;ความพึงพอใจ
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีประสิทธิภาพ 80.67/84.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/71770/58069
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง