ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย
คำสำคัญ ฮิวริสติก;โปรแกรมวีบีเอ;ปัญหาการจัดการเส้นทางเดินรถ
หน่วยงาน คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษัท กรณีศึกษาไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อลดระยะทางในการเดินรถขนส่งสินค้า ทำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการหาตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มลูกค้าภายในบริเวณต่างๆ เพื่อความแม่นยำในการคำนวณที่มากขึ้น และใช้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติก ในการหาคำตอบ พบว่า การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบ TSP-NNH สามารถลดระยะทางในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ดีกว่าการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัท กรณีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.79 และจากการปรับปรุงทัวร์หรือเส้นทางแบบ VRP-NNH ด้วยวิธี 2-opt และ 3-opt สามารถลดระยะทางในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ดีกว่าการจัดเส้นทางแบบ VRP-NNH คิดเป็นร้อยละ6.13 และ12.89 ตามลำดับ สรุปได้ว่าการพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าบริษัทกรณีศึกษาได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/52866/43905
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง