ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำลำสะพุง
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตลอดระยะเวลายาวนานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อทรงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ได้ทรงคิดค้นพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหา เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,089 โครงการ ที่ช่วยให้ราษฎรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และความสุขอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งให้สืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา ทางรัฐบาลจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการน้ำครบทุกมิติและครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้เร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2JaZjvONdJU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง