ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
คำสำคัญ อัตลักษณ์;ภาพถ่าย;ภาพทิวทัศน์
หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการสื่อความหมายการถ่ายภาพทิวทัศน์ของนักถ่ายภาพมืออาชีพเทคนิคในการถ่ายภาพทิวทัสน์และการสร้างอัตลักษณ์การถ่ายภาพทิวทัศน์ของนักถ่ายภาพมืออาชีพกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักถ่ายภาพมืออาชีพที่เคยได้รับรางวัลจากภาพถ่ายในระดับประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีมีผลงานการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือฉะเพาะกิจ สื่อออนไลน์หรือร่วมจัดนิทรรศการภาพทิวทัศน์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีโดยแบ่งเป็น 3ประเภทคือ ประเภททิวทัศน์ทะเล ประเภททิวทัศน์ธรรมชาติและประเภททิวทัศน์ก่อสร้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8dgISS1hAN0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อัตลักษณ์ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง