ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อธิบดีกรมชลประทานพร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ทรงมีพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับงานพัฒนาลุ่มน้ำเลยว่า ควรพิจารณาวางโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำเลย ที่บริเวณบ้านหัวกะโป๊ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยมีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=90MJgh1xckM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง