ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผกามาศ ใจฉลาด
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ดนตรีไทย;รูปแบบการสื่อสาร
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ เป็นผู้ริ่เริ่มนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สากลเป็นคนแรก มีประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศติดตามผลงานหลายล้านคน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหากระบวนการสื่อสารในเว็บไซต์, การสัมภาษณ์ ดร.อาบทิพย์ และการวิเคราะห์เอกสารบทสัมภาษณ์ของ ดร.อาบทิพย์ พบว่า รูปแบบการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของดร.อาบทิพย์ คือ การสื่อสารผ่าน Blog, การสื่อสารผ่าน Youtube และการสื่อสารผ่าน Facebook ด้านบทบาทสื่อใหม่ที่มีต่อการสื่อสารดนตรีไทยของดร.อาบทิพย์ คือ การใช้ Blog ในการเก็บองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยและเป็นไดอารีสะท้อนตัวตนในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว, การใช้ Youtube เผยแพร่ผลงานดนตรีไทยสู่สากล และการใช้ Facebook สร้างเครือข่าย พูดคุยปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ การทำกิจกรรมด้านดนตรี และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/148594.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง