ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรบ้านยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาวี ไทเมืองพล
คำสำคัญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ;เกษตรกรบ้านยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและปัญหาอุปสรรคการเพาะเลี้ยงปลานิล การเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงปลา การแปลงเพศปลา ส่งเสริมให้มีวิทยากรชุมชน และความเข้มแข็งของสหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย จำกัด และการสอนนักศึกษาจากสถานการณ์จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qqhI6PDdInY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรบ้านยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง