ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธาสินี นิรัตติมานนท์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา;สาขาวิชานิเทศศาสตร์;สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อค้นหาและเสนออนาคตภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบอีดีเอฟอาร์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม พบว่า 1) สมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งออกได้ 4 ด้าน คือ ทักษะชีวิต, ทักษะการเรียนรู้และการคิด ปัญญา, ความรู้ที่ควรต้องเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อ 2) การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 3) กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 4) กลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://webportal.pkru.ac.th/data_journals/f757b399e9ebe3f8d217f58516120f57/9108b882771ca823e8f7a1a9d7237f90.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง