ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
คำสำคัญ การออกแบบโฆษณา;ส่งเสริมสังคม;ปัญหาสังคม;มิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น
หน่วยงาน ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-38 ปี เพื่อจัดลำดับความสนใจในปัญหาสังคม เพื่อคัดเลือกผลงานโฆษณาที่สามารถสร้างการรับรู้และการตอบสนองด้านอารมณ์และพฤติกรรม จากผลงานโฆษณาช่วงปี ค.ศ.2011 ถึง ค.ศ.2017 ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจำนวน 328 ชิ้นงาน วิเคราะห์องค์ประกอบทางการออกแบบโฆษณา จากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านโฆษณาที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี พบว่า ปัญหาสังคมที่มิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่นมีความสนใจ เช่น ปัญหาการศึกษา อาชญากรรมและความรุนแรง ความเจ็บป่วยทางจิต ส่วนแนวทางการออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น กำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา จำนวน 3 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การสื่อสาร จำนวน 14 กลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ด้านศีลธรรม การใช้จุดจับใจ จำนวน 23 รูปแบบ เช่น ด้านความรู้สึกผิด ความกลัว ความเห็นอกเห็นใจ การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 19 รูปแบบ เช่น การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย การเปลี่ยนมุมมอง และการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/170522/123232
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง