ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาละแวกบ้านและย่านในเมืองเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยา ดวงธิมา
เจ้าของผลงานร่วม ปรานอม ตันสุขานันท์
คำสำคัญ ละแวกบ้าน;ย่านในเมืองเชียงใหม่;การพัฒนาเมือง;พื้นที่อนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ย่านในเมืองเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 14 ย่าน และละแวกบ้านอีกจำนวนมาก โดยเป็นย่านฝั่งตะวันออกแม่น้ำปิง 11 ย่าน และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงอีก 3 ย่าน จะเห็นได้ว่า ฝั่งตะวันตกเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองเก่าของเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉพาะบริเวณที่ติดแม่น้ำปิงจะมีลักษณะเป็นเมืองเก่ามากกว่าพื้นที่ที่ห่างไกลออกไป ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นับเป็นขอบเขตย่านที่ชัดเจนที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นพื้นที่นอกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ออกไปจึงเหมาะสมสำหรับรองรับการเติบโตหรือการพัฒนาเมืองใหม่ ขณะที่พื้นที่ตะวันตกของถนนไปจนจรดพื้นที่ดอยสุเทพ ควรกันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีอาคารสูงปานกลางถึงต่ำ เพื่อรักษาบรรยากาศเมืองเก่า โดยเฉพาะในเขตกำแพงเมืองชั้นในและชั้นนอก ที่ได้กำหนดเป็นเขตเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในผังเมืองรวมฉบับใหม่ การนำลักษณะเฉพาะของแต่ละย่านและละแวกบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและออกแบบเมืองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/170183/122372
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาละแวกบ้านและย่านในเมืองเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง