ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนสิชา โลหะนาคะกุล
เจ้าของผลงานร่วม วราลักษณ์ คงอ้วน
คำสำคัญ พื้นที่สาธารณะ;การจัดการพื้นที่สาธารณะ;พื้นที่โล่ง;สวนสาธารณะ
หน่วยงาน สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการจัดการพื้นที่สาธารณะ พบว่า เขตพญาไทเป็นที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะทั้งในลักษณะพื้นที่จัตุรัส พื้นที่สวนสาธารณะ (สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนหมู่บ้าน และสวนถนน) และพื้นที่เลียบริมน้ำ โดยพื้นที่สาธารณะแต่ละประเภท มีการดูแลและจัดการยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรและมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการเข้าถึง ความสะดวกสบาย และกิจกรรม พื้นที่สาธารณะทุกประเภทที่พบในเขตพญาไทยังมีการรวมกลุ่มทางสังคมที่ขาดความชัดเจน ประชาชนในเขตพญาไทจึงมีความพึงพอใจต่อการจัดการพื้นที่สาธารณะ ปัจจุบันระดับปานกลาง และมีความต้องการระดับมากสูงสุดในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/168858/121500
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการพื้นที่สาธารณะในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง