ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
คำสำคัญ จิตรกรรมหุ่นนิ่ง;การวาดภาพคนเหมือน
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์สำหรับกลุ่ม ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์ศาสตร์ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และเชื่อว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้ดี อีกทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะยังเป็นการบำบัด ฟื้นฟู สภาพจิตใจ ของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยใช้เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์การวาดภาพหุ่นนิ่ง และวาดภาพใบหน้าคนสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อในการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จริง และสามารถ บูรณาการการสอนให้แก่กลุ่มผู้พิการและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจต่อไปได้
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง