ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำราญ จูช่วย
คำสำคัญ วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลอง;ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และศึกษาความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลอองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 398 ครัวเรือนจำนวน 156 คน ใน 4 ตำบลของอำเภองกรวย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนาพูดคุย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ78.44 ความสอดคล้องด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับสูงและมี ความสอดคล้องด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับกลาง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2555_GenEd_Sumran.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง