ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษาสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1-24
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชมนาด เข็มกลัด
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
คำสำคัญ กระบวนการปฏิบัติงาน;ความคิดเห็น;สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 300 คน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษาสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1-24 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง