ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Adsorption of monoglycerides and steryl glucosides from biodiesel using bimodal mesoporous silica derived from rice husk ash
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรรยารักษ์ วัฒนชัย
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา , รศ.ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
คำสำคัญ Bimodal mesoporous silica (BMS);Rice husk ash;Monoglycerides;Steryl glucosides;Adsorption;Biodiesel
หน่วยงาน หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับมอนอกลีเซอไรด์ (MG) และสเตอริลกลูโคไซด์ (SG) ในไบโอดีเซลด้วย Bimodal mesoporous silica (BMS) ที่ผลิตจากเถ้าแกลบซึ่งได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยสังเคราะห์ BMS จากการทำปฏิกิริยาของสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบกับสารกำหนดโครงสร้างสองชนิดคือ Pluronic P123 และ CTAB ด้วยกระบวนการโซล-เจล และทำการ characterization ที่แสดงว่า BMS มีรูพรุนขนาดใหญ่เป็นชนิด SBA-15และรูพรุนขนาดเล็กจากสารกำหนดโครงสร้าง และเมื่อใช้ BMS ในการดูดซับ MG และ SG ในไบโอดีเซล ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำมัน ซึ่งทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงโดยเฉพาะระบบกรองอุดตัน จึงต้องทำการกำจัดสารปนเปื้อนเหล่านี้ด้วยBMS ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัด MG และ SG ได้มากกว่า 50% และ 80% ตามลำดับ เพียง 10 นาที ปริมาณตัวดูดซับ 1wt% ด้วยกลไก intraparticle diffusion ด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ silanol (Si-OH) กับหมู่ OH ของโมเลกุล MG และ SG
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


Adsorption of monoglycerides and steryl glucosides from biodiesel using bimodal mesoporous silica derived from rice husk ash is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง