ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปศุสัตว์ในชุมชนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง , ผศ.ดร.ชลธิษา สุขเกษม , ดร.นิรมล จันทรชาติ
คำสำคัญ ปศุสัตว์ทฤษฎีใหม่;การเลี้ยงไก่พื้นเมือง;ปศุสัตว์อินทรีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองเป็นการเลี้ยงเพาะขยายสายพันธุ์โคชน การลงทุนในปัจจัยการผลิตน้อย แต่อาจต้องมีการศึกษาเรื่องการใช้แรงงานในการเลี้ยงเพื่อให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการเลี้ยงโคพื้นเมืองมีจุดเด่นที่การบริโภคในท้องถิ่นที่มีการใช้ในงานศพ และงานมงคล ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงจึงเป็นปศุสัตว์อีกชนิดที่สามารถใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ได้ และหากมีการคิดรูปแบบการผลิต 3 ระดับตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ให้ถึงระดับกลาง และระดับก้าวหน้าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตที่ดีได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง