ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกะเหรี่ยง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุทธการ ประพากรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
คำสำคัญ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ;ผู้สูงอายุกะเหรี่ยง;พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวในผู้สูงอายุกะเหรี่ยง ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุกะเหรี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับต่ำ และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุกะเหรี่ยง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกะเหรี่ยง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง