ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางเพศกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประทานพร แห่งสันเทียะ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ , อ.พิชประอร ยังเจริญ
คำสำคัญ สุขภาวะทางเพศ;คุณภาพชีวิต;สตรีสูงอายุ
หน่วยงาน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สุขภาวะทางเพศมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ นั่นคือหากสตรีสูงอายุมีสุขภาวะทางเพศที่ดี จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ดังนั้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ ควรตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยเช่นกัน นอกจากประเด็นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางเพศกับคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง