ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
คำสำคัญ เครือข่ายการศึกษา;การศึกษาชายแดนใต้;กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษา
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดชายแดนใต้ เป็นนวัตกรรมกระบวนการที่ได้จาการวิจัยและพัฒนา โดยใช้พลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อน สามารถแก้ปัญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ โดยพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้หลังการเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการ และเมื่อครูใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้แล้ว พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิม รวมทั้งได้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาต่อไป
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง