ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ร.ต.อ.(ญ)พีรยา สุธีรางกูร
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร , รศ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล , รศ.ดร.สุนีย์ ละกำปั่น
คำสำคัญ บ้านปลอดบุหรี่;ควันบุหรี่มือสอง;การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยเชิงผสม เพื่อศึกษาผลของการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ ระหว่างปี 2559 - 2560 ในชุมชนของตำบลลำผักกูด และตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าการให้กลุ่มของกรรมการชุมชน กลุ่มครอบครัวผู้สูบบุหรี่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่การกำหนดปัญหา ร่วมวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลด้วยตนเอง สามารถส่งผลให้บ้านปลอดบุหรี่และผู้สูบบุหรี่ตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพของชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง