ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเชิงบูรณาการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
เจ้าของผลงานร่วม ดร.มงคล ต๊ะอุ่น , ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล , ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ภักดี , รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;การเกษตร
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัญหามลพิษทางน้าจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติและถ่ายเทของเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้าในแหล่งน้าจนไม่มีความเหมาะสมต่อการที่จะนาไปใช้ประโยชน์อีก และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้า นาไปสู่ปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรม หรือมลพิษทางน้า (water pollution) ทั้งนี้ คุณภาพน้ามีความสาคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของแม่น้า แหล่งน้าพื้นที่ชุ่มน้า ตลอดจนระบบสังคม และเศรษฐกิจของ ท้องถิ่นที่ใช้แหล่งน้านั้นๆ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในลาน้า อย่างไรก็ตาม การศึกษาศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากน้าทิ้งดังกล่าวเพื่อการเกษตร เป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากในน้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ มีธาตุอาหารที่จาเป็นและเป็นประโยชน์กับพืช ทั้งนี้การใช้ทรัพยากรน้าการใช้ทรัพยากรที่ดิน ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ไม่สามารถคิดค้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้น้า การใช้ที่ดิน การจัดการของเสียอินทรีย์โดยไม่มีระบบการหมุนเวียนการใช้น้า ของเสียมาใช้ในการเกษตรที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม จากความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมาของทั้ง 3 ตาบล จึงได้จัดการบริหารโครงการจัดการน้าเชิงบูรณาการเพื่อนามาใช้ในการเกษตร เป็นการศึกษาและการใช้น้าแบบผสมผสาน ในแง่ของการใช้น้าแบบประหยัด ร่วมกับการจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช การประยุกต์การนาของเสียกลับมาใช้ในการเกษตร เช่น การทาปุ๋ย เป็นการบูรณการศาสตร์หลายๆ ด้านที่มีความสาคัญจะนาไปสู่ การใช้ทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเกษตร ลดความเสี่ยงของปัญหามลพิษทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี นาไปสู่การจัดการทรัพยากรน้า อย่างยั่งยืนต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง