ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้วิจัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจชุมชน ภาคเหนือ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะภูมิปัญญาวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ์ วงค์คำจันทร์
คำสำคัญ ภาคเหนือ;การบ่มเพาะภูมิปัญญา;เศรษฐกิจชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการขยายผลการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลการวิจัยของประเทศเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และได้ทำหน้าที่รวบรวมปัญหาและความต้องการผลงานวิจัย โดยดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้แทนหอการค้าในภาคเหนือ ผู้แทนภาคประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการดำเนินงาน จึงมีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการความรู้ผลการวิจัยสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนเกษตรกรรมผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยของ วช. และหลักสูตรเฉพาะของภาคเหนือ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง