ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการผลิตกระบือในภาคเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร แสงวงศ์
คำสำคัญ การผลิตกระบือ;ภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีสู่เกษตรกร อย่างเป็นระบบจะช่วยให้มีผู้ประสานงานและตัวแทนกลุ่มที่เข็มแข็งเพื่อดาเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหา ในการดาเนินงานคณะผู้วิจัยได้มีการ สังเคราะห์องค์ความรู้ และลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ สำหรับการประกอบอาชีพการเลี้ยงกระบือของ เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) เพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ของการจัด อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรที่ 1 (1. การเลี้ยงกระบือแม่พันธุ์ 2. พันธุ์กระบือที่เลี้ยง การคัดเลือกกระบือ 3. การเจริญพันธุ์ การเป็นสัด การเหนี่ยวนาการเป็นสัด 4. การผสมเทียมกระบือ 5. การตั้งท้องและการเลี้ยงลูก) หลักสูตรที่ 2 (1. พันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ 2. การปลูกและดูแลแปลงหญ้า 3. การเก็บถนอมหญ้า)
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการผลิตกระบือในภาคเหนือตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง