ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังและ สร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงวิทยาศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
คำสำคัญ ปะการังอ่อนหนังดอกเห็ด;ปะการังอ่อนนิ้วมือ;การฟื้นฟูแนวปะการังเขตน้ำตื้น
หน่วยงาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้กรณีศึกษาโครงกำรนำร่องคือ เกาะร้านดอกไม้ ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กของกลุ่มเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบว่ำ ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดขนาดเล็กและขนำดใหญ่ของแปลงต้นบริเวณแหลมท่าวัง เกาะสีชังมีอัตราการรอดสุดท้ำยเท่ากับ ๙๖.๘% และ ๗๕.๐% ตามลำดับ สำหรับแปลงต้นแบบที่เกาะร้านดอกไม่มีอัตราการรอดสุดท้ำยเท่ำกับ ๖๑.๑% และ ๑๐๐%
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังและ สร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงวิทยาศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง