การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารและเนื้อสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโคและกระบือคัดทิ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารและเนื้อสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากโคและกระบือคัดทิ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, ผศ.ดร. อนุกูล วัฒนสุข
คำสำคัญ :   โค, กระบือคัดทิ้ง, อาหารสัตว์, เนื้อสัตว์
หน่วยงาน :  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  ผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จากสถิติของกรมปศุสัตว์ปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนโคเนื้อทั้งหมดในประเทศประมาณ 4.4 ล้านตัว เป็นโคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 ล้านตัว (47%) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงประมาณ 4.8 แสนครัวเรือน ส่วนกระบือนั้นมีปริมาณลดลงมากจากจำนวน 1.5 ล้านตัวในปี 2555 ลดลงเหลือเพียง 880,000 ตัว ในปี 2558 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงประมาณ 200,000 ครัวเรือน โดยกระบือยังคงมีอยู่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือประมาณ 660,000 ตัวเท่านั้นสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงมีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในอาหารข้นเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคและกระบือเพื่อเป็นการลดต้นทุนของอาหารสัตว์และเป็นการลดปัญหามลภาวะแก่สภาพแวดล้อมได้ หลายงานวิจัยได้มีการทดลองใช้สิ่งเหลือทิ้งดังกล่าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์พบว่าสามารถใช้ได้สูงสุดถึง 30% โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อการขุนโคเนื้อและกระบือเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายดีขึ้น ปริมาณเนื้อที่ใช้ในการบริโภคเพิ่มขึ้น คุณภาพซากดีและคุณภาพเนื้อดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710