ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารยา เชียงของ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
คำสำคัญ เบาหวานวัยผู้ใหญ่, การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง, ความรอบรู้ทางสุขภาพ การวิจัยผสานวิธี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีจุดมุ่งเหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผล และความคงทนของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการควบคุมน้ำตาลในเลือดสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดตำกว่ากลุ่มควบคุม ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ ความคงทนของพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติม http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120030RB8992555f.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง