ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำจัดข้าววัชพืชด้วยสารมิโมซินในกระถิน­และไมยราบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนากร โพธิสัตย์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวณัฎฐากร หิดาวรรณ , .นางสาวศุภิรา นิระหานี
คำสำคัญ การกำจัดข้าววัชพืช;สารมิโมซิน;กระถิน­;ไมยราบ
หน่วยงาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ประเทศไทยส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศ แบ่งตามคุณภาพของข้าวได้เป็น 1. ข้าวคุณภาพดี 2. ข้าวคุณภาพปานกลาง-ต่ำ 3. ข้าวนึ่ง แต่ปัจจุบันคุณภาพของไทยนั้นลดต่ำลง สาเหตุมาจากการระบาดของข้าววัชพืช เป็นสารพิษที่พบในกระถินทุกพันธุ์ โดยพบสารพิษชนิดนี้เป็นปริมาณมากในใบอ่อน และเมล็ดกระถิน นอกจากนั้น ยังพบสารพิษมิโมซีนในพืชตระกูลใกล้เคียงกับกระถิน เช่น ไมยราบพื้นเมือง เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=J03Ku8hLdUg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การกำจัดข้าววัชพืชด้วยสารมิโมซินในกระถิน­และไมยราบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง