ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
คำสำคัญ การผลิตครู, การประถมศึกษา, ความต้องการของผู้ใช้ครู, สังคมยุคดิจิทัล
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การผลิตครูประถมศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมายังไม่สามารถผลิตครูประถมศึกษาที่มีความรู้และทักษะกระบวนการในการพัฒนาเด็กประถมศึกษาในสังคมยุคดิจิทัลที่มากพอ ดังนั้นการผลิตครูประถมศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตของการผลิตครูประถมศึกษา
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง