ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนกับการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กชกร ศรีแก้วเมือง
เจ้าของผลงานร่วม มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง , ปรัชญา ชุ่มนาเสียว , สุชาติ ศรียารัณย
คำสำคัญ วิถีชุมชน;การอนุรักษ์
หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาประวัติและความ เป็นมาของตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนและวิถีชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปีตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพื้นที่ตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า (1) ตลาดคลองสวน 100 ปี ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งรวมของชุมชนสามวัฒนธรรม ได้แก่ ชาวไทย-จีน ชาวไทย-พุทธ และ ชาวไทย-มุสลิม 2) เป็นการอนุรักษ์งานด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่เก่าแก่มากกว่า 100 ปีให้ดำรงอยู่ และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตลาดคลองสวน 100 ปี ที่เป็นแรงกระตุ้นไม่ให้ชุมชนถูกกลืนกินรากเหง้าไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อเเป็นการอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยบรรพบุรุษให้คนรุ่นหลังได้เล็งเห็นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.islocal.ru.ac.th/images/ispdf/is60/6014880023.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนกับการอนุรักษ์ตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง