ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการใช้ปลายข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลัง เป็นอาหารสําหรับแพะขุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มานะ สุภาดี
เจ้าของผลงานร่วม สุรัตน์ บุญยวง , ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ , สนทยา มูลศรีแก้ว , นชษร ปภาภูวโรจน์ , อติชาติ ภูมิวนิชชา
คำสำคัญ แพะเนื้อลูกผสม;สมรรถภาพการผลิต;ปลายข้าว;ข้าวโพดและมันสําปะหลัง
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเปรียบเทียบสมรรถภาพการให้ผลผลิต และต้นทุน ค่าอาหารข้นต่อการเพิ่มน้ำหนักของแพะเนื้อขุน เมื่อได้รับอาหารข้นที่มีแหล่งพลังงานต่างๆ กัน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 3 ทรีทเมนท์ ประกอบด้วย อาหารข้นที่ใช้ปลายข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลัง เป็นแหล่งพลังงาน ตามลําดับ การให้อาหารข้น วันละ 400 กรัม และตัดหญ้าขนสดให้กินอย่างเต็มที่ พบว่า แพะเนื้อลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นที่มีปลายข้าว, ข้าวโพด และมันสําปะหลัง เป็นแหล่งพลังงาน มีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 66.62, 79.26 และ 76.24 กรัมต่อวัน ตามลําดับ การเปลี่ยนอาหารข้นเป็นน้ำหนัก มีค่าเท่ากบ 5.99, 5.18, และ 5.45 ตามลําดับ และต้นทุนค่าอาหารข้นต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 62.58, 49.59 และ 54.47 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2555/25552391441085.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการใช้ปลายข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลัง เป็นอาหารสําหรับแพะขุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง