ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสํารวจสถานะองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนในตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริรักษ์ จวงทอง
เจ้าของผลงานร่วม วิลาศ วุ่นแก้ว
คำสำคัญ องค์ความรู้;แนวทางการพัฒนา;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในอดีตคลองแหเป็นชุมชนชนบทและประชาชนมีวิถีชีวิตการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท คนมีอาชีพหลากหลาย แต่อาชีพค้าขายรายย่อยมีมากที่สุด ประชากรประกอบด้วยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมใน คนดั้งเดิมในชุมชนคลองแหยังมีความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน การร่วมงานส่วนรวม และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การทําอาหารพื้นบ้าน การจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี งานหัตถกรรมกรงนก และการแพทย์พื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่วัดคลองแห และหมู่บ้านหัตถกรรมกรงนกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ird.skru.ac.th/RMS/file/3296.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง