ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ของผู้ที่พำนักอาศัยหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีรวิชญ์ โชติธันพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
คำสำคัญ ผู้สูงอายุในประเทศไทย;ธุรกิจโฮมแคร์ (Home Care)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ในเขตจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และตำแหน่งของที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ของผู้ที่พำนักอาศัยหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ตต่างกัน รวมถึงปัจจัยด้านปัจจัยด้านความหลากหลายของ ราคา ช่องทางการให้บริการ ลักษณะการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของการบริการ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์และความสามารถของการบริการก็มีผลต่อการเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ของผู้ที่พำนักอาศัยหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ของผู้ที่พำนักอาศัยหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง