ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับน้ำหล่อเย็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทวีพงศ์ เทพทวี
เจ้าของผลงานร่วม สราวุธ พลวงษ์ศรี
คำสำคัญ ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน;ระบายความร้อนด้วยน้ำ;น้ำร้อน;เทอร์โมอิเล็กทริก
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับน้ำหล่อเย็นและทำนายการผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนสะสมของระบบตลอดทั้งปีจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลที่ได้สามารถทำนายการผลิตพลังงานสุทธิในหนึ่งปีเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนในงานวิจัยนี้ 841.90 kWh/Year สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 504.80 kg CO2eq/Year
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การศึกษาสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับน้ำหล่อเย็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง