ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม วิภารัตน์ ศิริพงษ์ , กนกกาญจน์ คชรินทร์ , สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์
คำสำคัญ เซลล์ยีสต์ลูกผสม;พาสตอริส;เชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เซลล์ยีสต์ลูกผสม P. pastoris สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล ซึ่งเป็นการหมักแบบขั้นตอนเดียว โดยยีสต์ลูกผสมดังกล่าวถูกปรับปรุงพันธุกรรมให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไอโซบิวทานอลในปริมาณที่สูงถึง 2.2 กรัมต่อลิตรจากน้ำตาลกลูโคส โดยมีลักษณะดังนี้ คือ มีการแสดงออกของเอนไซม์ทั้งหมด 5 เอนไซม์ โดยประกอบด้วย เอนไซม์อะซีโตแลคเตทซินเตส, เอนไซม์อะซีโตไฮดรอกซี่แอซิด รีดักโตไอโซเมอเรส และเอนไซม์ไดไฮดรอกซี่แอซิด ดีไฮดราเตส ที่ได้จากเชื้อ P. pastoris เอนไซม์คีโตแอซิด ดีคาร์บอคซีเลส ที่ได้จากเชื้อ Lactococcus lactis และเอนไซม์แอลกอฮอล์ ดีไฮโดรจีเนส ที่ได้จากเชื้อ Saccharomyces cerevisiae
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง