ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.รุ่งกาญจน์ วุฒิ
เจ้าของผลงานร่วม ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
คำสำคัญ สมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ใหม่ วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียการสอนของอาจารย์ใหม่ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 ระยะคือ 1) การศึกษาสภาพการพัฒนา 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การศึกษาประสทธิผลของรูปแบบ ซึ่งได้รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่มี 4 องค์ประกอบ และผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการทดลองใช้รูปแบบพบว่า ผลการพัฒนาทำให้สมรรถนะอาจารย์ใหม่ทั้ง 7 ด้านเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง