ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรกรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
เจ้าของผลงานร่วม ศิริรัตน์ ก๊กผล , พาสวดี ประทีปะเสน , อินทุอร กำแพงทอง , ไพลิน สุขวงษ์ , บุษบา วงศ์ลา , กานติภา สิทธิ์เหล่าถาวร , ทิฆัมพร พิมพ์แก้ว , อุฬาริกา ลือสกุล , สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ , วรภา คงเป็นสุข , สิริภณ จิรสุขประเสริฐ , สุพรรณทิพย์ อติโพธิ์ , รัชธิดา เดชอุดม , อัจจิมา กำพรม , กนกวรรณ จันทร์โฮง
คำสำคัญ ปลากะพงขาว;การแปรรูปสัตว์น้ำ;ผลิตภัณฑ์ประมง
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงขาวที่ได้รับมาจากมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ ปลากะพงรมควันเย็น ปลากะพงขาวย่างปรุงรส ลูกชิ้นปลากะพงแบบญี่ปุ่น (คามาโบโกะ) และ ซุปปลากะพงผง โดยใช้กระบวนการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น การรมควันเย็น การย่าง การทำซูริมิ และ การอบแห้งแบบโฟมแมท นอกจากนั้นได้วิเคราะห์คุณภาพของปลากะพงสดและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลากะพง รวมถึงการจัดทำฉลากโภชนาการเพื่อชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปต่อยอดจะได้นำไปใช้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58781
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงของกลุ่มเกษตรกรในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง