ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญทิพย์ ธัญกร
เจ้าของผลงานร่วม สุพรรณี จิตรบรรจง , ผกาวดี ภู่จันทร์ , สุสิตรา สิงโสม , โสรัจวรชุม อินเกต
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;โคนไอศกรีม;ผงเปลือกกล้วยน้ำว้า
หน่วยงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเสริมผงเปลือกกล้วยลงในผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมในปริมาณ 3 ระดับ คือ ร้อยละ 3, 5 และ 7 ของน้ำหนักวัตถุดิบ ทั้งหมด นำมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส (9 –poihtHednic Scale Test ) ทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบจำนวน 50 คน พบว่า การยอมรับผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า ร้อยละ 5 ได้รับการยอมรับ มากที่สุด ด้านรสชาติและความชอบโดยรวม อย่างมีในความทางสถิติ (p≤0.05)จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้าร้อยละ 5 มี เถ้า ร้อยละ 2.64 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 73.57 โปรตีน ร้อยละ 8.49 ไขมัน ร้อยละ 11.63 เยื่อใย ร้อยละ 1.49 ความชื้น ร้อยละ 2.18 เส้นใยละลายน้ำ ร้อยละ 1.17 เส้นใยไม่ละลายน้ำ ร้อยละ 1.26 การเสริมผงเปลือกกล้วยทำให้ผลิตภัณฑ์มี ค่า aw เพิ่มขึ้น ค่า L* ลดลง จากนั้นศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ พบว่า L*a* b* เท่ากับ 29.65, 12.67, 10.00 ตามล้าดับ ผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า ร้อยละ 5 มีคุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมปังกรอบ เลขที่ มผช.523/2555
ข้อมูลเพิ่มเติม https://research.kpru.ac.th/sac/fileconference/11442018-05-01.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง