ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
เจ้าของผลงานร่วม ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
คำสำคัญ พฤติกรรมศาสตร์;ความไม่ซื่อสัตย์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย บทศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการโกง หรือคอร์รัปชัน โดยการสังเคราะห์เชิงเอกสารเกี่ยวกับหลักการให้เหตุผลทางจริยธรรม ความคุ้มทุนที่จะทำผิด และการเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม และการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและโอกาสในการแสดงพฤติกรรมการโกงในสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆ โดยผลการวิจัยและการทดสอบค่า Chi-Square พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการรับรู้ระดับความซื่อสัตย์ของตนและระดับความซื่อสัตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น การตัดสินการขโมยยาของบุคคลอื่นและของตนเอง และโอกาสที่จะโกง เมื่อมีสถานการณ์ความเสี่ยงและค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mba.nida.ac.th/th/books/read/0d7c6cc0-d5bc-11e7-bfd0-6d92a9ba58f2
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง