ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางในการถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ นิสิตนักศึกษาครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หทัยรัตน์ ทับพร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การถ่ายทอด;หลักการภูมิปัญญาไทย;หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;นิสิตนักศึกษาครู
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางในการถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย คือ แนวทางการถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ได้แก่ เสริมสร้างทัศนคติและการตระหนักถึงคุณค่า พัฒนาความรู้ทักษะและการปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางในการถ่ายทอดหลักการภูมิปัญญาไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ นิสิตนักศึกษาครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง