ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกร บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันจิรา สุวรรณปา
คำสำคัญ หนอนไหม;การสาวไหม;การฟอกย้อม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการธุรกิจ และปัญหาอุปสรรคในการจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม แต่ละรายมีพื้นที่ปลูกหม่อน 1.37 ไร่ มีประสบการณ์การเลี้ยงไหมเฉลี่ย 19-25 ปี รายได้จากการขายเฉลี่ย 15,825 บาทต่อครัวเรือน สมาชิกทุกรายปลูกหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 แหล่งน้ำที่ใช้น้ำฝน พันธุ์ไหมที่เลี้ยงมากที่สุดคือ พันธุ์ดอกบัว ค้ำคูณ และไทยพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเฉลี่ย 9,560.95 บาทต่อปี ส่วนการจัดองค์กร พบว่า การจัดการธุรกิจของกลุ่มยังไม่มีแนวทางในการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ ด้านการผลิตยังไม่มีการควบคุมมาตรฐานที่ชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=84-89.pdf&id=971&keeptrack=12
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกร บ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง