ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชยินทร์ ธนะสมบูรณ์
คำสำคัญ แตงโม;เมล็ดพันธุ์ลูกผสม;การผลิตเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทยมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นในทวีปเอเชีย โดยจุดแข็งคือ การส่งเสริมของภาคเอกชนไทยในด้านปริมาณและคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้วยความรู้ และทักษะของเกษตรกร การสนับสนุนของภาครัฐ สภาพภูมิอากาศเหมาะสม ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูงและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ซื้อ ส่วนจุดอ่อนคือ การขาดแคลนพื้นที่การผลิต การขาดแคลนแรงงาน ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และการขาดแคลนนักวิชาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่วนอุปสรรคได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาและนำเสนอ การแปรปรวนของภูมิอากาศ กฎหมายและข้อบังคับในประเทศผู้นำเข้าแตกต่างกัน การขยายพื้นที่ผลิตในประเทศอื่นทั้งในและนอกทวีปเอเชีย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=74-79.pdf&id=969&keeptrack=9
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศักยภาพธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแตงโมของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง