ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของแหล่งอาหารหยาบต่อการผลิตแก๊สมีเทนในกระเพะรูเมน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤตพล สมมาตย์
คำสำคัญ แก๊สมีเทน;อาหารหยาบ;กระบือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหารหยาบต่อการผลิตแก๊สมีเทน ในหลอดทดลองของเหลวจากกระเพาะหมักกระบือ เปรียบเทียบอาหารทดลอง 4 แบบได้แก่ T1 = ฟางข้าว, T2 = หญ้ากินนีสีม่วงอายุ 35 วัน, T3 = ฟางข้าวร่วมกับอาหารข้น และ T4 = หญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับอาหารข้น พบว่า ผลผลิตแก๊สสะสม, จลศาสตร์การผลิตแก๊ส และความเข้มข้นกรดไขมันที่ระเหยง่ายของอาหารทั้ง 4 แบบ มีค่าไม่แตกต่างกัน ฟางข้าวมีค่าการย่อยได้ต่ำกว่าหญ้ากินนีสีม่วง ความเข้มข้นของแก๊สมีเทน ปริมาณการผลิตแก๊สมีเทน และจำนวนประชากรโปรโตซัวในสูตรอาหารที่ใช้ฟางข้าวมีค่าสูงกว่าการใช้หญ้ากินนีสีม่วง ทั้งนี้การเสริมอาหารข้นในสูตรที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบสามารถเพิ่มการย่อยได้ ลดการผลิตแก๊สมีเทน และลดจำนวนประชากรโปรโตซัวได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=69-731.pdf&id=968&keeptrack=48
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของแหล่งอาหารหยาบต่อการผลิตแก๊สมีเทนในกระเพะรูเมน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง