ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแนวคิดการถ่ายโยงความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการความรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริญญา ปั้นสุวรรณ์
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การถ่ายโยงความรู้, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแนวคิดการถ่ายโยงความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการความรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า TSCACEA Model มีกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วางแผนกำหนดเป้าหมาย 2) ขวนขวายแสวงหาความรู้ 3) พินิจหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 4) วิเคราะห์จบแล้วกลั่นกรอง 5) ตรึกตรองโยงความรู้เก่าสู่ใหม่ 6) แลกเปลี่ยนได้ให้แบ่งปัน 7) ประยุกต์พลันกับงานตน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแนวคิดการถ่ายโยงความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการความรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาครูภาษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง