ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความตั้งใจในการตัดสินใจขยายอายุการทำงานในพยาบาลวิชาชีพ: การคาดประมาณกำลังคนพยาบาลวิชาชีพในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) Intention to make decision on working life extension among professional nurses: A projection of nursing manpower in the next decade
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
คำสำคัญ พยาบาลวิชาชีพ การขยายอายุการทำงาน กำลังคนพยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยมีสาเหตุที่สำคัญจากการเพิ่มความต้องการด้านสุขภาพและความไม่เพียงพอของกำลังคนที่มีอยู่ และที่ปัญหาที่สำคัญเกิดจากการเกษียณอายุของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการขาดแคลนวิชาชีพมากขึ้นทั้งในประเด็นของผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพสูง และจำนวนของผู้ให้บริการในระบบสุขภาพ หากนโยบายขยายการเกษียณอายุการทำงาน จะช่วยเพิ่มจำนวนพยาบาลวิชาชีพและสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร และส่งผลที่ดีในการลดการขาดแคลนกำลังคนพยาบาลวิชาชีพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความตั้งใจในการตัดสินใจขยายอายุการทำงานในพยาบาลวิชาชีพ: การคาดประมาณกำลังคนพยาบาลวิชาชีพในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) (Intention to make decision on working life extension among professional nurses: A projection of nursing manpower in the next decade ( is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง