ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินชุมชนในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิระพงศ์ จันทร์สนาม
เจ้าของผลงานร่วม เสกศักดิ์ ปราบพาลา , อุมาวดี เดชธำรงค์
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศทางการเงิน;สถาบันการเงินชุมชน;การพัฒนาระบบแบบเอไจล์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทสถาบันการเงินชุมชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่จัดการทางด้านการเงินในสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (x̄=4.20) เช่น ด้านความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน และ ความพึงพอใจในการใช้ระบบของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก (x̄=4.03) เช่น ด้านประสิทธิภาพของระบบทำให้ระบบสารสนเทศทางการเงินที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/98046/96836
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินชุมชนในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง