ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สารสนเทศสำหรับการเข้ารับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ สารีพิมพ์
เจ้าของผลงานร่วม กันยารัตน์ เควียเซ่น , วาทินี ถาวรธรรม
คำสำคัญ สารสนเทศ;ข้อมูลการรับเข้าศึกษา;มหาวิทยาลัยขอนแก่น;เหมืองข้อมูล
หน่วยงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพัฒนาตัวแบบทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากข้อมูลการรับเข้าศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลและสารสนเทศที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้ารับศึกษา ได้แก่ คะแนนตามเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเข้าแต่ละวิธี และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นประวัติพื้นฐานของผู้สมัคร และผลการพัฒนาตัวแบบการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า สามารถพัฒนากฎความสัมพันธ์ต้นไม้ตัดสินใจได้จำนวน 5 รูปแบบ และให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 63.32 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากเป็นนักศึกษาภาคปกติ มาจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และมาจากวิธีการรับเข้าแบบระบบกลาง(แอดมิชชัน) และโครงการพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/186157/130964
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การใช้สารสนเทศสำหรับการเข้ารับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง