ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอมมะลิที่มีผลจากการขัดสี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิสราภรณ์ จินะโกฎิ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล
คำสำคัญ ข้าวหอมมะลิ;ระดับการขัดสี;การเก็บรักษา;ข้าวเปลือก;2-acetyl-1-pyrroline
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระดับการขัดสี และการเก็บรักษาข้าวเปลือก มีผลต่อคุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอมมะลิ โดยข้าวขัดสีระดับสูง(11-13%รำ)มีชนิดและปริมาณสารให้กลิ่นโดยรวมแตกต่างจากการขัดสีต่ำ(2-4%รำ) และปานกลาง(6-8%รำ) เมื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนนำมาขัดสี ข้าวขัดสีระดับสูงมีการลดลงของสารระเหยไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับข้าวขัดสีระดับสูงที่ไม่ผ่านการเก็บรักษาข้าวเปลือก ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ข้าวหุงขัดสีระดับต่ำ มีกลิ่นแป้งและกลิ่นใบเตยโดดเด่นที่สุด ในขณะที่ข้าวหุงขัดสีระดับสูง มีกลิ่นอับและกลิ่นแป้งมากสุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง