ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้อสังเกตจากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ เชาวนะ
คำสำคัญ พื้นที่สาธารณะ;พื้นที่ทางสังคม;หมู่บ้านไทย;คีรีวง
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มุ่งทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การใช้ “พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านไทย” ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ บทบาท หน้าที่ และความหมายของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านไทย รวมทั้งปรากฏการณ์ทางสังคมที่สัมพันธ์กับการใช้พื้นที่สาธารณะผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว หมู่บ้านและพื้นที่ปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกชุมชน เพื่อค้นหาว่าพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน ที่คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์มีลักษณะอย่างไรและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อระบบสังคมของคนในชุมชน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 1.พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านเกิดจากความจำเป็นในการแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านโดยมุ่งด้านการทำมาหากิน การใช้ชีวิต และสังคม 2.ทัศนะของชาวบ้านพื้นที่ สาธารณะมีการจัดลำดับความสำคัญต่างกันตามค่านิยมและจำนวนสมาชิกที่ร่วมใช้พื้นที่นั้นๆ 3.ในพื้นที่สาธารณะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทตามทางเลือกที่สมาชิกเลือกได้ 4.การสร้างที่สาธารณะและกฏกติกาการเข้าใช้พื้นที่นั้นๆ สามารถเป็นกลไกในการแก้ปัญหาของสมาชิก และหมู่บ้านผ่านกระบวนการประชาสังคมในระดับต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/110187/86460
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้อสังเกตจากการศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง