ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์และจัดการผึ้งหลวง (Apis dorsata F.) ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมลเนตร จันทร์แแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร , ผศ.ดร. รัชนี โพธิแท่น
คำสำคัญ องค์ความรู้;การใช้ประโยชน์;การจัดการ;ผึ้งหลวง;กะเหรี่ยง
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปในพื้นที่ศึกษา มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผึ้งทำให้สามารถเก็บผลผลิตจากผึ้งหลวง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด ในฤดูกาลที่ปริมาณผึ้ง/จำนวนรังมีน้อย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปัจจัยคุกคามในพื้นที่ ชาวกะเหรี่ยงมีการปรับตัวในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ด้วยระบบกรรมสิทธิ์ ระบบทางสังคม และความเชื่อ จึงทำให้เกิดการควบคุมการใช้ประโยชน์จากผึ้งหลวงได้อย่างสมดุล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


องค์ความรู้ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์และจัดการผึ้งหลวง (Apis dorsata F.) ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง